SintBox

Wedstrijdreglement - SintBox-wedstrijd

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. De vennootschap FUN BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 244 (hierna ‘Fun’) organiseert een actie onder de benaming “SintBox” (hierna: de “actie”) op de website met domeinnaam http://www.fun.be/sintbox (hierna: ”website”) van 26/10/2013 tot en met 8/12/2013 of zolang de voorraad strekt (hierna: “de duurtijd”).
  2. De Algemene Voorwaarden worden aan de koper gecommuniceerd vóór de registratie en reservatie van de SintBox en zijn ten allen tijde raadpleegbaar op http://www.fun.be. Bij registratie verklaart de koper zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 2. ONDERWERP WEDSTRIJD
  In het kader van deze actie, organiseert Fun van 26/10/2013 tot en met 8/12/2013 om 23u59 een wedstrijd onder de naam “SintBox-wedstrijd”. Deze “SintBox-wedstrijd” impliceert dat de klant, die een SintBox aankoopt, kans maakt om één van de hieronder vermelde prijzen te winnen.

 3. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
  Deze wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met een minimum leeftijd van 18 jaar, met uitzondering van alle personen die direct of indirect meegewerkt hebben aan de realisatie van deze wedstrijd, hun familieleden of medewerkers van Fun. Indien de deelnemer niet de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dient deze de voorafgaande, expliciete toestemming te bekomen van zijn/haar ouder of voogd. Fun is gerechtigd deze toestemming ten allen tijde op te vragen.

 4. BEKENDMAKING VAN DEZE WEDSTRIJD
  Deze wedstrijd wordt aangekondigd via de Fun Speelgoedfolder die verspreid wordt volgens de bedelingsgebieden, via De Zondag op 20/10/2013, via e-mail en via de website http://www.fun.be/sintbox

 5. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD
  Deze wedstrijd heeft als doel de deelnemers te belonen die een correct antwoord geven op 2 meerkeuzevragen. De eerste meerkeuzevraag is: “Hoeveel winkels telt Fun?”. A. 30 winkels. B. 31 winkels. C. 32 winkels. De tweede meerkeuzevraag is: “Hoe heet de klantenkaart van Fun?” A. Fun voordeelkaart B. FunCard C. Fun Plus Card. Met de bijkomende schiftingsvraag, “Hoeveel deelnemers tellen we na afloop van de wedstrijd? De wedstrijd loopt van zaterdag 26 oktober t.e.m. zondag 8 december 2013 om 23u59.” kan een selectie gemaakt worden uit de eventuele ex-aequo antwoorden. Om deel te nemen, moeten de deelnemers de enveloppe openen die in de SintBox zit. Deze enveloppe bevat een kaart waarop een unieke code vermeld staat waarmee de klant zijn wedstrijdformulier op de website www.fun.be/sintbox kan invullen. Er wordt slechts 1 antwoord per deelnemer geaccepteerd. Elke inzending die in strijd is met de vooropgestelde regels, zal als ongeldig beschouwd worden. Elke onvolledige boodschap, die foute of onleesbare aanwijzingen bevat, kan leiden tot de eliminatie van de deelname.

 6. BEPALING VAN DE WINNAAR
  Een jury, bestaande uit 2 personen zal samenkomen vóór 23/12/2013 om de winnaars te selecteren. Deze selectie zal gebeuren op basis van de correcte antwoorden op de vragen vermeld in punt 5. In het geval van een ex-aequo, zal het antwoord op de schiftingsvraag bepalend zijn. In geval van een ex-aequo op de schiftingsvraag, zal de winnaar die persoon zijn die het eerst zijn deelname aan de wedstrijd heeft geregistreerd op de website. De winnaars worden per brief op het opgegeven adres en binnen een periode van 1 maand na 23/12/2013 verwittigd. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de onvolledige, onjuiste of achterhaalde adressen en/of persoonsgegevens van de winnaars. De niet-winnaars worden niet verwittigd.

 7. PRIJZEN
  De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen deze prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Fun behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Volgende prijzen zijn voorzien:

  • 1ste prijs: All-inclusive reis van 7 nachten voor 2 personen naar Gran Canaria t.w.v. €2.500: All inclusive, vluchten, transfers en luchthaventaksen zijn inbegrepen. De prijs wordt gegeven onder de vorm van een waardebon. De waardebon wordt uitgegeven op naam en is niet overdraagbaar, noch inwisselbaar in geld. De reis is op te nemen voor 30/06/2014, maar niet geldig in schoolvakanties. Het verblijf is op aanvraag en volgens beschikbaarheid van de hotelier.
  • 2de prijs: Ballonvlucht voor 8 personen t.w.v. €1.120: Alles gebeurt in overleg met de ballonvaarder (www.warmeluchtballon.be). Wegens de thermiek (ongunstige stijg- en daalwinden) kan een veilige ballonvaart enkel binnen de 2 uur na zonsopgang of ong. 2 uur voor zonsondergang. Het varen is ook steeds sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.
  • 3de tot 5de prijs: Butterfly fiets 20” met helm t.w.v. €165
  • 6de tot 15de prijs : Hasbro spellenpakket t.w.v. €110
  • 16de tot 25ste prijs: Škoda Boby trotter t.w.v. €75
  • 26ste tot 100ste prijs: Gezinsticket voor Aquafun t.w.v. €68
  • 101ste tot 110de prijs: Disney Infinity Starterpack t.w.v. €60
  • 111de tot 160ste prijs: Kinepolis Family Card t.w.v. €44,75

  De foto’s, afbeeldingen, de opgegeven waarden van de prijzen is puur indicatief en niet-bindend! Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen, buiten de wil van Fun om. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. Afhaling van de prijzen gebeurt in een Fun winkel.

 8. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DEELNEMERS – RECHT OP AFBEELDING
  De gegevens van de deelnemers zullen niet verkocht, verhuurd of geruild worden en blijven toegankelijk en wijzigbaar. Conform de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy en de behandeling van persoonsgegevens, informeert Fun de deelnemers dat de persoonsgegevens in een digitale database worden opgeslagen en geven de deelnemers Fun de toelating om hun naam en adres te gebruiken voor alle publicitaire of promotionele doeleinden van Fun en haar partners van de SintBox in het kader van deze wedstrijd en dit zonder beperking of voorwaarde en zonder enige vergoeding. Elke vraag tot toegang of wijziging van deze gegevens moet gericht worden aan SintBox.

 9. UITSLUITING EN VERVOLGINGEN
  Fun houdt zich het recht voor om elke persoon uit te sluiten die de voortgang van deze wedstrijd belemmert en iedereen gerechtelijk te vervolgen die bedrog, vervalsing of fraude pleegt in de actie zoals in dit reglement omschreven.

 10. VERANTWOORDELIJKHEDEN
  Fun houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de kant van Fun. Fun kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd wordt. Fun wijst elke verantwoordelijkheid af indien een ongeval of incident zich bij de winnaar zou voordoen tijdens het gebruik of tijdens de beleving van zijn/haar prijs. De winnaars dienen zelf in te staan voor de bijhorende documenten (rijbewijs, reisdocumenten, verzekeringen, abonnementen e.a.) om van hun prijs te kunnen genieten of gebruik te maken.

 11. AANVAARDEN VAN HET HUIDIGE REGLEMENT
  Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder enige reserve elk artikel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de organisatoren moet genomen worden in het kader van deze wedstrijd. Alle situaties die niet uitdrukkelijk worden voorzien in dit reglement, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. Over elementen die in dit reglement niet zijn voorzien, zal de organisator in laatste aanleg beslissen. Er zal geen communicatie gebeuren met betrekking tot deze wedstrijd.

 12. WEDSTRIJDADRES
  Elke klacht over deze wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar:
  Fun Belgium nv, wedstrijd “SintBox”, Koning Albert l-laan 244, 8200 Brugge

 13. WETGEVING EN RECHTBANK
  Huidig wedstrijdreglement, alsook het verloop van de wedstrijd zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De wedstrijd op zich kan echter niet het onderwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure. De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van deze Algemene voorwaarden zijn de Rechtbanken van Brugge.